page_banner

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz çig malyň bahasyna we degişli çykdajylara görä takyk hasaplanar, size gaty amatly baha berjekdigimize ynanmagyňyzy haýyş edýäris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Täze müşderiler üçin az mukdarda sargytlar hem kabul edilip bilner, ýöne baglanyşykly çykdajylar has ýokary bolar, esasanam ammarlara ýük daşamak we ýük daşamak bahasy we ş.m. Sargytyň mukdary has köp bolsa, degişli töleg has pes bolar we size has owadan baha bereris.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Mysal üçin, gowşuryş wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün.Eltip bermek wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Eltip beriş wagtymyz bellenen möhlet bilen işlemeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, gaplama talaplaryňyza baglylykda, gaplamak üçin adatça kartonlary ýa-da daşky gurşawy goramak üçin agaç gaplary ulanýarys.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary daşamagyňyza baglydyr.Halkara ekspress, adatça iň çalt, ýöne iň gymmat ýol.Deňiz ýa-da gury ýer transporty iň arzan transport usulydyr.Mukdarynyň, agramynyň we ýolunyň jikme-jikliklerini bilemizde size takyk ýük nyrhlary berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.