news

Habarlar

 • Geçiş gutularyny çäklendiriň

  Vananyň çäkli wyklýuçatel gutusy awtomatiki klapan ýagdaýy we signal seslenmesi üçin meýdan guralydyr.Silindr klapanynyň ýa-da beýleki silindr hereketlendirijisiniň içindäki porşanyň hereketini kesgitlemek we gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Ykjam gurluşyň, ygtybarly hiliň we durnukly çykmagyň aýratynlyklaryna eýe ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polatdan ýasalan bazaryň geljegi 2022 we 2029-njy ýyla çenli çaklama |Esasy oýunçylar - Frank, Erke, Moen, Kohler

  “Los Anjeles”, Amerikanyň Birleşen Ştatlary - “Verified Market Reports” -yň 2022-nji ýyldaky Global Poslamaýan Polat Sinks Market Report 2022 atly hasabaty okyjylara umumy girdeji, iň girdejili pudak barada giňişleýin maglumat bermegi maksat edinýär. Gözleg hasabatlary hem statistik taýdan takyk maglumatlary berýär ...
  Koprak oka
 • What are the air filter replacement conditions?

  Howa süzgüçini çalyşmagyň şertleri nähili?

  Daşky gurşawyň yzygiderli hapalanmagy bilen beden we akyl saglygymyza uly zyýan ýetdi.Arassa we ygtybarly gazy has gowy siňdirmek üçin howa süzgüçlerini satyn alarys.Howa süzgüçiniň ulanylyşyna görä, arassa we arassa howany alyp bileris, ýagny ...
  Koprak oka
 • Introduction and characteristics of explosion-proof limit switch

  Partlama garşy çäkli wyklýuçateliň giriş we aýratynlyklary

  Partlamadan goraýan çäklendiriji wyklýuçatel dolandyryş ulgamyndaky klapan ýagdaýyny barlamak üçin ýerinde gural.Programmanyň akym gözegçisi tarapyndan alnan ýa-da elektron com tarapyndan alnan klapanyň başlangyç ýa-da ýapylýan ýerini çykarmak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Structural characteristics and working principle of pneumatic actuators

  Pnewmatiki hereketlendirijileriň gurluş aýratynlyklary we iş ýörelgesi

  Haçan-da gaz burnundan pnewmatik herekete geçende, gaz goşa porşini iki tarapa (silindr kellesiniň ujuna) eltýär, porşindäki gurçuk dişli hereketlendirijiniň dişlini 90 dereje öwürýär we ýapylýan klapan açylýar.Bu wagt iki tarapa-da howa ...
  Koprak oka
 • How many types of solenoid valves are there?

  Solenoid klapanlaryň näçe görnüşi bar?

  Wakuum solenoid klapanlary üç kategoriýa bölünýär.Wakuum solenoid klapanlary üç kategoriýa bölünýär: göni hereket etmek, ýuwaş-ýuwaşdan göni hereket etmek we agdyklyk etmek.Indi üç derejedäki gysgaça mazmuny düzýärin: kagyzyň sözbaşy, esasy ýörelgeler we aýratynlyklar ...
  Koprak oka
 • New version of KGSY website is online

  KGSY web sahypasynyň täze wersiýasy onlaýn

  18-nji maýda, Wenzhou KGSY Intelligent Technology Co., Ltd-iň täze portal web sahypasy iki aýlap taýýarlyk we önümçilikden soň resmi taýdan açyldy!Has ýönekeý gözleg tejribesini üpjün etmek we korporatiw tor şekilini ýokarlandyrmak üçin resmi websi täze wersiýasy ...
  Koprak oka