Senagat habarlary

 • Geçiş gutularyny çäklendiriň

  Vananyň çäkli wyklýuçatel gutusy awtomatiki klapan ýagdaýy we signal seslenmesi üçin meýdan guralydyr.Silindr klapanynyň ýa-da beýleki silindr hereketlendirijisiniň içindäki porşanyň hereketini kesgitlemek we gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Ykjam gurluşyň, ygtybarly hiliň we durnukly çykmagyň aýratynlyklaryna eýe ...
  Koprak oka
 • What are the air filter replacement conditions?

  Howa süzgüçini çalyşmagyň şertleri nähili?

  Daşky gurşawyň yzygiderli hapalanmagy bilen beden we akyl saglygymyza uly zyýan ýetdi.Arassa we ygtybarly gazy has gowy siňdirmek üçin howa süzgüçlerini satyn alarys.Howa süzgüçiniň ulanylyşyna görä, arassa we arassa howany alyp bileris, ýagny ...
  Koprak oka
 • Structural characteristics and working principle of pneumatic actuators

  Pnewmatiki hereketlendirijileriň gurluş aýratynlyklary we iş ýörelgesi

  Haçan-da gaz burnundan pnewmatik herekete geçende, gaz goşa porşini iki tarapa (silindriň kellesiniň ujuna) eltýär, porşindäki gurçuk dişli hereketlendirijiniň dişini 90 dereje öwürýär we ýapylýan klapan açylýar.Bu wagt iki tarapa-da howa ...
  Koprak oka
 • How many types of solenoid valves are there?

  Solenoid klapanlaryň näçe görnüşi bar?

  Wakuum solenoid klapanlary üç kategoriýa bölünýär.Wakuum solenoid klapanlary üç kategoriýa bölünýär: göni hereket etmek, ýuwaş-ýuwaşdan göni hereket etmek we agdyklyk etmek.Indi üç derejedäki gysgaça mazmuny düzýärin: kagyzyň sözbaşy, esasy ýörelgeler we aýratynlyklar ...
  Koprak oka