Pnewmatiki hereketlendirijileriň gurluş aýratynlyklary we iş ýörelgesi

Haçan-da gaz burnundan pnewmatik herekete geçende, gaz goşa porşini iki tarapa (silindriň kellesiniň ujuna) eltýär, porşindäki gurçuk dişli hereketlendirijiniň dişini 90 dereje öwürýär we ýapylýan klapan açylýar.Bu wagt pnewmatik herekete getiriji klapanyň iki gapdalyndaky howa B burnundan çykýar.

Munuň tersine, B burnundan pnewmatik hereketlendirijiniň iki tarapyna gysylanda, gaz goşa wilkany göni ortasyna süýşürýär, porşindäki gurçuk dişli sagat 90 ugruna öwürýär we ýapylýan klapan ýapylýar.Bu wagt pnewmatik hereketlendirijiniň ortasyndaky howa A burnundan çykýar.

Uly nukdaýnazardan seredilende, ol iki içerki gurluşa bölünýär: dişli görnüş we bifurkasiýa görnüşi.Dişli dişli görnüş, geçirişiň sap agramy, ikä bölünen görnüş bolsa geçirişiň sap agramydyr.Şeýle kiçijik tapawuda baha bermäň.Şeýle hem bu açary täzelemegiň bir bölegi!Bu ýagdaýda elektrik hereketlendirijisi, asyl urgydan başlap, klapan kebelek klapanynyň nukdaýnazaryna has laýyk gelýän, göwrümi geçmişiň 2/3 bölegine çenli peseldilip bilner we gaz zynjyryny takmynan 30% tygşytlap bolýar
Pnewmatiki herekete getiriji gurluş aýratynlyklary:

.
(2) Gaty goşa porşenli dişli.Gurçuk gurluşy, dişiň takyk gatnaşygy, durnukly geçiriş ulgamy, gurnama bölekleriniň simmetriýasy we durnukly çykyş momenti.
.
(4) Motor bloky.Soňky gapagy.Çykyş wili.Burulýan bahar.Adaty bölekler we ş.m.
.
.
(7) Gurmak we birikdiriş aýratynlyklary ISO5211.DIN337, VD1 / VDE3845 we NUMAR spesifikasiýalaryna laýyk gelýär we AT160 kepillendirilýär.
Wakuum solenoid klapan, syýahat wyklýuçateli we beýleki esbaplar gurmak aňsat.
.
(9) Daş görnüşi owadan we owadan, agramy ýeňil we çyglylyga garşy möhürleýiş gurluşy üpjün edilýär.
(10) Adaty temperatura görnüşi.Temperatureokary temperatura görnüşi.Ultra pes temperatura görnüşi.Nitril rezin içerdäki temperatura işinde, ftor rezin bolsa ýokary temperaturada ýa-da aşa pes temperaturada ulanylýar.
Aboveokardaky plastmassa ýa-da silikon modelini saýlamak diňe salgylanmak üçin.

Satyn alanyňyzda esasy parametrleri bermegiňizi haýyş edýäris:

1. Derwezäniň klapan görnüşi (klapan. Kebelek klapan)
2. Derwezäniň gapagyny ýapmak usuly (ýumşak möhürlemek. 204 gaty möhürleýji derwezäniň klapany)
3. Klapan birnäçe taraplaýyn top klapanydyr (iki taraplaýyn, L görnüşli üç taraplaýyn, T görnüşli üç taraplaýyn. Dört taraplaýyn top klapan)
4. Klapan ýadrosy görnüşi (V görnüşi. O görnüşi)
5. Maddy iş basyşy
6. Garnituralar bilen enjamlaşdyrylanmy (wakuum solenoid klapan. Gaz.
Süzgüç enjamy.Eho enjamy).

news-2-1
news-2-2

Iş wagty: 25-2022-nji maý