Howa süzgüçini çalyşmagyň şertleri nähili?

Daşky gurşawyň yzygiderli hapalanmagy bilen beden we akyl saglygymyza uly zyýan ýetdi.Arassa we ygtybarly gazy has gowy siňdirmek üçin howa süzgüçlerini satyn alarys.Howa süzgüçiniň ulanylyşyna görä, saglygymyzy üpjün etmek üçin peýdaly arassa we arassa howany alyp bileris.Howa süzgüji uzak wagtlap ulanylandan soň öndürijilik görkezijisi belli bir derejede peseler.Häzirki wagtda howa süzgüji aýrylmaly we çalşylmaly.Howa süzgüçini aýyrmagyň we çalyşmagyň standartlarynyň esasy taraplary haýsylar?Geliň, bu meseläni jikme-jik seljereliň.Geliň öwreneliň.
Howa süzgüçiniň işleýiş mukdary gaty pes derejä düşende, bahalandyrylan ýel tizliginiň diňe 75% -ine ýetýän bolsa, ony aýyrmaly we çalyşmaly.Howa süzgüçiniň tükeniksiz göwrümi gaty az bolsa, içerdäki tebigy howa çalşygynyň hakyky täsirine täsir eder we garaşylýan umumy howa çalşygy maksadyna ýetip bilmez we sökülmeli we çalşylmaly.
Howa süzgüçiniň işleýän ýeli haýal we haýallaşýan bolsa, ýel güýji 0.35m / s-den pes bolanda sökülmeli we çalşylmaly.Otherwiseogsam, howa süzgüçiniň hakyky barlag effekti gaty pes bolar we müşderileriň ony adaty ulanyp bilmezligi mümkin.Enjamyň gündelik gözden geçirilişinden ýel energiýasy barada jikme-jik maglumat alyp bileris.
Howa süzgüçinde düzedip bolmajak syzma bar bolsa, howa süzgüçini aýyrmaly we çalyşmaly.Mundan başga-da, howa süzgüçiniň işleýiş sürtülme garşylygy has ýokary we ýokary bolanda, mehaniki enjamlaryň gündelik ulanylyşyna zeper ýetirer we howa süzgüçiniň işleýiş täsirini gaty durnuksyz eder.Bu wagt howa süzgüçini aýyrmak we çalyşmak hem ýerine ýetirilmelidir.Diňe şeýle etmek bilen howa süzgüji kadaly ýagdaýda işläp, her kimiň gündelik durmuşyna uly amatlylyk getirip biler.
Aboveokardakylar, howa süzgüçini sökmek we çalyşmak barada jikme-jik standart we anyk mazmun, ýokardaky ýagdaýa görä doly düşünip bileris.Gündelik durmuşda howa süzgüçiniň işleýşine doly düşünmek üçin howa süzgüçiniň hakyky işleýiş aýratynlyklaryna gowy düşünmelidigimizi, kynçylyklar wagtynda derrew söküp, çalşyp biljekdigimizi görmek kyn däl. .Soňra gündelik durmuşymyzy has amatly ediň.

AFR2000-Black-SingleDouble-Cup-Air-Filter-01_看图王
AFR2000-Black-SingleDouble-Cup-Air-Filter-02_看图王
AFR2000-Black-SingleDouble-Cup-Air-Filter-03_看图王

Iş wagty: Iýun-20-2022