Geçiş gutularyny çäklendiriň

Vananyň çäkli wyklýuçatel gutusy awtomatiki klapan ýagdaýy we signal seslenmesi üçin meýdan guralydyr.Silindr klapanynyň ýa-da beýleki silindr hereketlendirijisiniň içindäki porşanyň hereketini kesgitlemek we gözegçilik etmek üçin ulanylýar.Ykjam gurluşyň, ygtybarly hiliň we durnukly öndürijiligiň aýratynlyklaryna eýedir we giňden ulanylýar.
Vananyň ýagdaýyny çykarmak üçin, klapan pozisiýasynyň görkezijileri, pozisiýa gözegçilik görkezijisi, klapan pozisiýasynyň ses beriş enjamy, klapan pozisiýasynyň wyklýuçateli, klapan ýagdaýyny çykarmak üçin klapan klapanlaryna, diaphragma klapan, kebelek klapan we ş.m. bolup biläýjek wyklýuçatel görnüşinde, klapan wyklýuçatel ýagdaýynyň uzakdan seslenmesini amala aşyrmak üçin ýerdäki PLC ýa-da DCS ulgamyna birikmek aňsat.
Dürli ýurtlarda klapan seslenme enjamlary boýunça geçirilen gözlegler esasan birmeňzeş, ýöne önümiň hilinde we bahasynda belli bir tapawut bar.Klapan seslenme enjamlaryny, adatça, aragatnaşyk we aragatnaşyk däl diýip bölmek mümkin.Kontakt seslenme enjamlarynyň köpüsi mehaniki çäk wyklýuçatellerinden durýar.Mehaniki aragatnaşyk bölekleriniň barlygy sebäpli uçgun döretmek aňsat.Şonuň üçin partlama garşy hadysalary ulananyňyzda partlama garşy örtük gurmaly, bu gaty kyn.Eger klapan ýygy-ýygydan hereket etse, seslenme enjamynyň takyklygy we ömri peseler.Aragatnaşyk däl seslenme enjamy, adatça, NAMUR ýakynlyk wyklýuçatelini kabul edýär.Kontakt seslenme enjamynyň kemçiliklerini ýeňip geçýän hem bolsa, partlama garşy hadysalarda howpsuzlyk päsgelçiligi bilen ulanylmaly we çykdajylary gaty ýokary.
news-3-2


Iş wagty: Iýun-24-2022