Partlama garşy çäkli wyklýuçateliň giriş we aýratynlyklary

Partlamadan goraýan çäklendiriji wyklýuçatel dolandyryş ulgamyndaky klapan ýagdaýyny barlamak üçin ýerinde gural.Programma akymynyň gözegçisi tarapyndan alnan ýa-da elektron kompýuter tarapyndan alnan klapanyň başlangyç ýa-da ýapylýan ýerini çykarmak üçin ulanylýar we indiki programma akymy barlagdan soň amala aşyrylýar.Bu önüm dolandyryş ulgamynda möhüm klapan zynjyryny bejermek we uzakdan dolandyryş duýduryş görkezijisi hökmünde hem ulanylyp bilner.ITS300 partlama garşy çäklendiriji wyklýuçateliň dizaýny täze we owadan, üç ölçegli pozisiýa görkezijisi klapanyň ýagdaýyny anyk kesgitläp we görkezip biler.8 elektrod birleşdiriji çyzygyň içki gurluşy, gysga utgaşmanyň öňüni almak üçin PCB tagtasyna birikmek üçin amatlydyr.Dolandyryş çäreleri gurluşyk meýdançasynyň şertlerine görä saýlanyp bilner.Akynlyk wyklýuçateli, Magnit wyklýuçatel we gurnama maglumatlary signal signalizasiýa enjamy.Töwekgelçilikli ýerlerde klapanlar we elektrik hereketlendirijiler üçin amatly, gurluşy EN50014 we 50018 laýyklykda ykjam, ýöne berk we suw geçirmeýän IP67 standart alýumin gabygy partlama garşy ygtybarly aýratynlyklary berýär.
Partlamadan goraýan çäkli wyklýuçateliň aýratynlyklary:
◆ Üç ölçegli pozisiýa görkezijisi, klapanyň ýagdaýyny anyk görkezip biler.
Al Alýuminiý garyndy örtügi, poroşok örtük, ykjam dizaýn, owadan görnüş, klapan gaplamasynyň göwrümi we ygtybarly hili.
Double Iki / 2NPT turba interfeýsi bolan köp simli rozetka.
◆ Maglumat signalynyň seslenme enjamy.
Switch Wyklýuçateliň ýagdaýyny görkeziji bilen anyk kesgitläp bolýar.
Multi Köp kontaktly plugin tagtasy 8 kontakt ýüzüne birikdirildi (wyklýuçateller üçin 6, solenoid elektrik şlangy üçin 2).Plagin tagtasy, DPDT wyklýuçatel opsiýasy we klapan ýagdaýy akylly geçiriji (4 ~ 20ma), mehaniki enjamlaryň mikro wyklýuçatelleri, ýakynlyk wyklýuçatelleri we magnit açarlary we ş.m. goşmak bilen mikro-wyklýuçatel spesifikasiýasyna laýyk gelýär.
Cam Kamerany çalt ýerleşdiriň;çyzykly wilka we burulýan çeşmä laýyklykda gurnalan çäkli wyklýuçatel bilen sazlanyp bilinýän kamsa;wyklýuçatel kamerasynyň ýagdaýyny programma üpjünçiligi bolmazdan çalt sazlap bolýar.
Short Gysga utgaşmanyň öňüni almak üçin sim geçirmegiň ýerine PCB tagtasyny ulanyň.
◆ Jübüt rozetkalar, standartlaşdyrylan aragatnaşyklar, howpsuz we amatly.
Hair Saçyň dökülmegine garşy labyr boltlary, sökülende we gurlanda, labyr boltlary ýokarky gapaga berk berkidilýär we ýykylmak aňsat däl.
Poslama garşylyk

news-3-1
news-3-2
news-3-3
news-3-4

Iş wagty: 25-2022-nji maý